Bắc Giang: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/12/2021 | 3:39:54 Chiều

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành các nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra những nhiệm vụ, công việc được giao để tập trung hoàn thành và tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả năm 2021 về việc thực hiện Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh. Qua đó xác định cụ thể những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân và xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2022.
tm-img-alt
Công nhân VSMT thu gom rác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tổ chức phát động hai tháng cao điểm (tháng 12/2021 và tháng 1/2022) thu gom, vận chuyển, xử lý triệt để rác thải phát sinh ra môi trường, tạo cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện của UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị, bảo đảm không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá thực trạng và ban hành quyết định thu giá dịch vụ áp dụng trên địa bàn quản lý từ thời điểm tháng 1/2022 phù hợp với thực tế tại địa phương và Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về giá tối đa dịch vụ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành việc bố trí khu xử lý rác thải đối với các xã chưa có khu xử lý. Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê bình nếu các huyện không hoàn thành nhiệm vụ này.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong năm 2021 tại Kết luận số 99-KL/TU ngày của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện năm 2021 của các đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định xong trước ngày 27/12/2021.

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc đề xuất các nhiệm vụ, công việc trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí, phân bổ kinh phí về thu gom, xử lý rác thải, đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải.

Thường xuyên rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Tỉnh ủy những giải pháp mang tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm kinh phí, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh phân bổ cho các đơn vị, địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo đối với công tác thu gom, xử lý rác thải, đầu tư lắp đặt lò đốt rác thải theo quy định.

Nguồn Môi trường và Đô thị Việt Nam (T/h)

  •  
Các tin khác

Sáng 14/1/2021, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu và Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.

Ngày 13/12/2021 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng Hà Nội.

Năm 2021, nhiều chỉ tiêu về môi trường đạt kết quả tích cực, dự kiến vượt mức kế hoạch đề ra năm 2021: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71% (cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao 89%); Tỷ lệ thu gom, xử lý CTNH đạt 85%, đạt chỉ tiêu đề ra cả năm (85%). Chỉ tiêu phát triển của công nghiệp tái chế, xử lý rác thải, nước thải tăng 3% so với năm 2020, đóng góp 0,1 điểm phần trăm cho tăng trưởng. Tỷ lệ tro xỉ được tái sử dụng đạt trên 50%.

Sáng 14/1/2021, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn & Biến đổi khí hậu (KHKTTV&BĐKH) đã tổ chức Hội thảo giới thiệu Kịch bản biến đổi khí hậu và Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.