Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý sửa quy định về quản lý kinh phí bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/9/2022 | 9:30:41 Sáng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.


Theo Bộ Tài chính, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2022, trên cơ sở đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; như vậy các căn cứ làm cơ sở ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đã được thay thế bằng các văn bản pháp quy mới ban hành.
Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương; quy định về trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong hoạt động bảo vệ môi trường nước mặt, chất lượng môi trường không khí, bảo vệ môi trường đất. Các nội dung, quy định tại các văn bản nêu trên có nội dung thay đổi so với nội dung quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC.
Vì vậy, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về "Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách trung ương" có một số điểm thay đổi. Cụ thể là: 
Quản lý chất thải, hỗ trợ xử lý chất thải, bao gồm: điều tra, đánh giá, kiểm soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường quy mô liên tỉnh, liên vùng; lập danh mục chất thải; xây dựng tiêu chí về công nghệ, kỹ thuật xử lý chất thải thuộc trách nhiệm của trung ương.
Xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường, bao gồm: Xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi môi trường đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm, gồm: khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất trong chiến tranh; khu vực bị ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật; khu vực đất bị ô nhiễm khác thuộc trách nhiệm xử lý của trung ương; xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt sông, hồ liên tỉnh; (bao gồm điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường; lập kế hoạch, đề án, dự án xử lý, cải tạo, phục hồi chất lượng môi trường; không bao gồm dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công).
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường; trang thiết bị để bảo vệ môi trường; quan trắc môi trường, bao gồm: Mua sắm trang thiết bị thay thế; duy trì, vận hành trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của trung ương; hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường theo quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực (bao gồm cả vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định).
Kiểm tra, thanh tra, giám sát về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thuộc trách nhiệm của trung ương và theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Các hoạt động hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường...


Bảo Châu (T/h)Nguồn Chuyên trang Quản lý Môi trường

  •  
Các tin khác

Theo báo cáo mới United in Science do các tổ chức khoa học quốc tế soạn thảo, các chính phủ và doanh nghiệp chưa thay đổi đủ nhanh để chống lại biến đổi khí hậu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết khả năng vài ngày nữa, Biển Đông sẽ có cơn bão số 4.

Tham vấn trách nhiệm của các bên liên quan đối với ô nhiễm nhựa ở Hội An

Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp UBND TP.Hội An và Viện Nước quốc tế Stockholm (Thụy Điển) vừa tổ chức cuộc họp tham vấn: “Trách nhiệm của các bên liên quan đối với ô nhiễm nhựa ở Hội An: Phân tích theo cách tiếp cận từ nguồn tới biển”.

10 doanh nghiệp gây ô nhiễm rác thải nhựa nhiều nhất thế giới năm 2021

Báo cáo kiểm toán thương hiệu năm 2021 được phát hành bởi tổ chức Break Free From Plastic đã đưa ra danh sách 10 doanh nghiệp gây ô nhiễm rác thải nhựa nhiều nhất thế giới năm 2021.