Xử phạt Biken Việt Nam vi phạm trong bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/6/2017 | 11:05:31 Sáng

Công ty TNHH Biken Việt Nam vừa bị UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt vi phạm hành chính 105 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

C th, Công ty trách nhim hu hn Biken Vit Nam đã có hai hành vi vi phm. Hành vi th nht là thc hin giám sát cht thi đnh kỳ không đy đ tn sut theo quy đnh đi vi các trường hp thuc thm quyn phê duyt báo cáo đánh giá tác đng môi trường, đ án bo v môi trường và các h sơ v môi trường ca UBND cp tnh; vi phm đim c, Khon 7, Điu 12 Ngh đnh s 155/2016/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh v x pht hành chính trong lĩnh vc bo v môi trường. 

 

Hành vi th 2 là công ty đã tiến hành x nước thi vào ngun nước vi lưu lượng t trên 5 m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày đêm mà không có giy phép; vi phm Đim a, Khon 2, Điu 12 và áp dng Khon 1, Điu 3 Ngh đnh 142/2013/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh v x pht hành chính trong lĩnh vc tài nguyên nước và khoáng sn. 

 

Công ty trách nhim hu hn Biken Vit Nam là doanh nghip chuyên nghiên cu, chế to, sn xut và kinh doanh các sn phm bê tông; đi vào hot đng trên đa bàn xã Tân Quang, huyn Văn Lâm(tnh Hưng Yên) t năm 2006. 

 

T đu năm 2017 đến nay, các cơ quan chc năng Hưng Yên liên tc phát hin và x pht nhiu doanh nghip x thi gây ô nhim môi trường, đin hình là các doanh nghip: Công ty trách nhim hu hn KTC (Hà Ni), Công ty trách nhim hu hn giày Ngc T, Công ty C phn Mika do Hưng Yên, Công ty c phn sn xut và xut nhp khu Phương Đông, Công ty trách nhim hu hn AOCC Vit Nam... Các doanh nghip này b phát hin vi các vi phm: Không thu gom cht thi theo quy đnh, x thi vượt quy chun v cht thi. Riêng Công ty c phn sn xut và xut nhp khu Phương Đông tái phm nhiu ln.

 
TTXVN/Tin Tc

 

  •  
Các tin khác