Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/9/2021 | 2:51:30 Chiều

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Nguồn Môi trường và Đô thị Việt Nam
  •  
Các tin khác

Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.